Endringer i Prøvekravet til det Norske Utstillingschampionatet for Siberian husky fra 1.1.2018


Lykke på snø - sledetur med hundene. Foto: Ida-Helene Sivertsen.


Reglene for "Trekkhundprøve for polare raser" er gjennomgått av Styret i NSHK og endret - bare et år etter at det nye prøve/brukskravet til det norske utstillingschampionatet ble innført.

Denne prosessen har desverre vært lukket - uten en god forankring hos medlemmene i klubben.

Fra og med 1. januar 2018 blir det tidskrav på trekkhundprøvene (mellomdistanse og sprint) til det Norske utstillingschampionatet (NUCH). Se nye regler på Norsk Kennel Klubb sin nettside her.

I mellomdistanse (MD) og sprint vil det bli stilt krav til å gjennomføre løpet med en snittfart på minst henholdsvis 12 og 17 km/t. Dersom snittfarten er lavere enn dette, tildeles resultatet "fullført" - men det gi ikke anledning for å bruke dette resultatet til en 3. Premie for utstillingschampionatet. NSHK skal med de nye reglene selv være ansvarlig for gjennomføring av trekkhundprøvene uavhengig av hvem som står som teknisk arrangør av løpet, og det gis anledning til å bruke maksimalt et løp i regi av NSHKs lokallag i en 3. premie (man må ha minimum tre 3. premier til NUCH).

Sprint har tidligere hatt tidskrav (125% av vinnertiden). Men vil nå også få minst 17 km/t som krav, slik at BEGGE krav må være oppfylt for å løse inn en 3. premiering fra og med 1. januar 2018. MD har går fra "ingen tid" / gjennomført til minst 12 km/t og innen 150% av vinnertid. Begge krav må også her være oppfylt for en 3. premiering. For langdistanse skjer det ingen endringer i kravet: fullført = 3.premiering. I sprint og MD må man nå disse kravene tre ganger for å løse inn en 3. premiering. LD må løse inn sitt krav en gang for en 3. premiering.

Terminlista for Trekkhundprøve for Polare Raser for 2018 er ikke klar enda på NKK sin side. Men for oss i Nord-Norge vil trolig følgende løp / prøver telle for merittering til NUCH for SH i 2018: BEASKADES (Alta todagers), Finnmarksløpet og Herringen Trail. Tromsqest blir slik jeg forstår det ikke meritterende / terminfestet.

Flere av oss er kritisk til prosessen bak innføringen av de nye prøvekravene. Det at disse endringene med tidskrav kommer så raskt etter innføringen av den nye ordningen med brukskrav til utstillingschampionatet, uten at den nye ordningen har vært evaluert først.

Jeg med flere mener at det er svært uheldig at Styret gjør dette uten en ordentlig forankring i klubben og et vedtak fra årsmøtet. Styret selv mener imidlertid at de er ved sin fulle rett og at de ikke trenger et nytt årsmøtevedtak for å endre prøvekravene. De nye reglene er dermed etter godkjenningen hos NKK gjeldene fra årsskiftet.

Bakgrunn for saken


Årsmøtet i Norsk Siberian huskyklubb (NSHK) vedtok våren 2015 at ”Styret og ABU-komiteen jobber videre med revidering av Trekkhundhundeprøver” (Sak 7).

Året etter (til Årsmøtet 2016), la Styret så frem et forslag om prøvekrav for det norske utstillingschampionatet (NUCH) for rasen (Sak 7-5). Dette forslaget ble vedtatt av årsmøtet og innført som krav fra 1. januar i år.

Disse to vedtakene fra 2015 og 2016 må ses i sammenheng. Styret i NSHK har nå hevet prøvekravet for 3. Premie. Dette prøvekravet var per 01.01.17 uten tidskrav, men vil fra 01.01.18 ha et tidskrav på henholdsvis 12 og 17 km/t for mellomdistanse og sprint. Det er denne premieringen som også er kravet for å oppnå NUCH.

Økningen i prøvekravet for 3. Premien påvirker dermed direkte kravene til NUCH. Vedtaket fra 2015, Sak 7, om ”å arbeide videre med revidering” var ikke er et blanko-vedtak som gav Styret rett til å kunne endre prøvene uten at dette var videre forankret og vedtatt av årsmøtet til klubben.

Forslaget om løpsmerittering som en del av kravet til NUCH ble begrunnet med at NSHK har ansvaret for å ivareta rasen i Norge, jfr. Klubbens formålsparagraf hvor det står følgende: "Klubbens formål er å fremme interessen for den registrerte Siberian husky som trekkhund og bidra til at rasens trekkegenskaper og gemytt ivaretaes og forbedres ved avl, import, trekkhundprøver, hundekjørerkonkurranser og utstillingsvirksomhet", og rasestandarden hvor det står følgende: "Utfører sin opprinnelige funksjon i selen med å trekke en lett last i moderat tempo over store avstander."

Styret mente at forslaget var et viktig grep for å bevare rasen som en polar sledehundrase i henhold til både rasestandarden og formålsparagrafen. Dette i likhet med kravene som gjelder for rasen i Sverige, og mange andre sammenlignbare "arbeidsraser".

Om man ser på kravene til ”sammenlignbare raser” vil dette være Alaskan Malamute, Grønlandshund og Samojedhund, som også er polare trekkhunder. Disse rasene har imidlertid helt andre typer krav, og langt flere prøvemuligheter. Sverige og Finland nevnes også, men sett ut fra et globalt perspektiv står disse to landene mer eller mindre alene med sine ekstreme krav til fart. Om man ser til rasens hjemland, finnes ikke disse kravene overhodet. Det er lagt opp til frivillig aktivitet og trekkhundprøver som kan lede til trekkhund-titler, diplomer og merker avhengig av hvilke distanser man kjører og hvilken fart man holder.

Det er også verdt og legge merke til at det i saksfremlegget til årsmøtet i 2016 står at det kun er krav om å komme i mål ”på en viss tid” i kortdistanse. Dette fordi man ikke kan være ”merittert sledehund” ved å kun å ha gjennomført kortdistanseløp - uten et vist krav til fart.

Styrets forslag til årsmøtet 2016 ble ifølge referatet vedtatt med 81 stemmer FOR og 24 stemmer MOT, og de nye championatreglene trådte i kraft 1. Januar i år. En Siberian husky som tildeles tittelen Norsk utstillingschampion (N UCH) skal nå ha oppnådd løpspremiering til minst en 3. premiering - i tillegg til tre utstillingscertifikatene. Dette er forslaget som ble vedtatt av årsmøtet i fjor - og som ble foreslått av Styret da. Det nye prøvekravet som nå blir gjeldende fra 1. januar 2018, og som i så stor grad også påvirker prøvekravet til NUCH, går slik på tvers av vedtaket som ble stemt inn i 2016.

Det er også slik at prøvemulighetene er svært få - spesielt for de mange som ikke har muligheter for å holde store spann og satser på langdistanse. Slik styret i klubben nå agerer stimuleres det dessverre ikke til økt deltagelse på løp, tvert i mot er terskelen nå blitt enda høyere og de nye kravene virker avskrekkende. 


Linker / dokumentasjon
Referat fra årsmøtet 2015
Innkalling / årsmøtepapirer for 2016
Referat fra årsmøtet 2016

Comments