Ny nettside for salg av valper - Etiske retningslinjer for avl


Lykke sin mamma, Luna (Kennel Barkas Perrera), og søster Pepper er "cover girls" for rasen Siberian Huskies på NKK sin nye nettside for informasjon om raser / salg av valper.


Norsk Kennel Klubb (NKK) har nå åpnet sin nye "kjøpehund"-sideDenne nettsiden skal være til hjelp for valpekjøpere som ønsker god informasjon om de ulike hunderaser, og hjelp til å finne en rase som passer for nettopp dem. 

Jeg syns ideen bak denne platformen / nettsiden er veldig god. Men det vil selvsagt være en innkjøringsperiode for en slik side etter lansering. Med innspill og korrigeringer til innhold og beskrivelse av rasene.

NKK siden skal fungere som en kvalitetssikring av kull / valpe-annonser. De ulike raseklubbene har også gjerne egne valpeformidlingssider, der det ofte er krav til hvilke kull som kan annonseres / godkjennes gjennom klubben. På "Finn" markedsføres både registrerte og uregistrerte valpekull - og det kan være svært vanskelig for ferske valpekjøpere og finne frem i denne jungelen, og å "skille klinten fra hveten".  Selv om vi nå har fått en egen "NKK valpeformidlingssentral" for registrerte valpekull, så vil nok mange oppdrettere fortsatt annonsere sine valper på Finn. Med mindre de har godt etablerte kenneler, ventelister og stor pågang av gode valpekjøpere. Også er det desverre slik at ikke alle oppdrettere (og valpekjøpere) har satt seg godt nok inn i de etiske retningslinjene for avl. Eller følger raseklubben sin krav og anbefalinger i avl.  Polarhundklubben reagerer - med rette - på at kull som ikke er godkjent av klubben, og dermed ikke tilfredsstiller klubbens moderate avlskrav, frontes / annsoneres / reklameres for på NKK sin nye "salgsside".

Polarhundklubben skriver: "Som et enda større problem, ser vi som raseklubb at det på denne siden legges ut kull som er registrert i NKK, men som IKKE er godkjent etter klubbens svært moderate avlskrav. Vi har sendt henvendelse om dette allerede, da vi mener det undergraver NKKs uttalte ønske om avlskrav. Det er liten vits å ha avlskrav for en rase når NKK selv velger å promotere ikke-godkjente kull."

Hva er det lurt å tenke på når du skal velge valp / oppdretter? 

 • Avlsdyr skal være registrert i NKK eller i registre godkjent av NKK.
 • Individer som ikke er friske på paringstidspunkt må ikke pares. Individer som lider av, eller beviselig er bærere av alvorlige arvelige sykdommer eller defekter, skal ikke benyttes i avl.
 • Individer som benyttes i avl skal ha rasetypisk godt temperament og bruksegenskaper i henhold til rasens opprinnelse.
 • Avlsdyr skal være stilt på offisiell/godkjent utstilling minst en gang og oppnådd tilfredsstillende premiering, minimum ”good” (tidligere 2. kval.) etter fylt 1 år.
 • Avlsdyr skal være HD-røntget og avlest med A eller B.
 • Tisper må være minimum 24 måneder og hannhunder 18 måneder på paringstidspunktet. Tisper må ikke ha fylt 6 år ved fødsel av sitt første kull.
 • En tispe kan få registret maksimalt 5 kull etter seg og paring skal ikke finne sted etter at tispen har fylt 8 år. Dette kan kun frafravikes ved tillatelse gitt av NKK.
 • For frossen sæd etter utenlandske eller avdøde hannhunder må avlskrav ved tapping være oppfylt. 
Rasespesifikke krav for samojed
Avlsdyr skal undersøkes for arvelige øyelidelser og ha gyldig øyelysingsattest ved paringstidspunktet. Hunder med utviklingskatarakt (arvelig katarakt) skal ikke brukes i avl. Et av foreldredyrene skal ha utført gonioskopi én (1) gang uten anmerkning. For andre lidelser skal øyelysernes generelle og rasespesifikke anbefalinger følges.

Norsk Siberian Huskyklubb (NSHK) sine retningslinjer for avl 
Norsk Siberian Husky Klubbs (NSHK) mål med avl av rasen siberian husky er: funksjonelt sunne, friske hunder med en rasetypisk konstruksjon, mentalitet og bruksegenskaper, som kan leve et langt og sunt liv til glede for seg selv, sine eiere og samfunnet. Det vil alltid være hver enkelt oppdretter og hannhundeier sitt ansvar at denne målsetningen oppnås. Styret legger vekt på ærlighet, respekt og samarbeid i avlsarbeidet. Styret i NSHK kan benyttes til å bidra med råd og faktaopplysninger til oppdrettere som ønsker det. 

Oppdretterne er selv ansvarlig for å drive en forsvarlig avl og for det resultat som avlen frembringer. 
 1. Avl og oppdrett skal foregå i henhold til Norsk Kennel Klubs (NKK) etiske grunnregler for avl og oppdrett og i overensstemmelse med FCI's internasjonale parringsregler. 
 2. Oppdretter forplikter seg til å drive sitt oppdrett i samsvar med NSHKs formålsparagraf for å bevare rasen og dens egenskaper. Oppdrettere skal holde seg orientert om rasens utvikling og tilstand i forhold til forekomst av arvelige lidelser. 
 3. Avlsdyr skal være registrert i NKKs register eller i registre godkjent av NKK. 
 4. Oppdretter må være medlem av NSHK og ha betalt medlemsavgift for inneværende år for å få registrert kullet sitt på NSHKs sider. 
 5. Det er ønskelig at oppdretter melder inn kull til NSHK. Kullet kommer på valpelisten dersom NSHKs etiske retningslinjer og NSHKs retningslinjer er overholdt. Valpene skal registreres i NKKs register innen 3 måneder etter fødselsdato. 
 6. Generell helse 
6.1 Alle hunder som brukes i avl skal være fysisk og psykisk sunne og ha et rasetypisk temperament. Individer som lider av, eller beviselig er bærere av alvorlige arvelige sykdommer eller defekter, skal ikke benyttes i avl. 
6.2 NSHK oppfordrer til øyelysing av foreldredyr. Avlsdyr bør være øyelyst fri for arvelig katarakt og glaukom etter fylte 12 måneder og i løpet av de siste 12 måneder før parring. 

Retningslinjene er utarbeidet av Norsk Siberian Husky Klubbs ABU-komité og vedtatt på årsmøtet 24. mai 2014.

Norsk Kennel Klubb (NKK) sine etiske grunnregler for avl og oppdrett
NKKs hovedstyre vedtok nylig enkelte endringer i NKKs etiske grunnregler for avl og oppdrett. Det oppdaterte regelverket finner du her. Endringene gis umiddelbar virkning.

Oppdatert 27.02.2017.

Alle NKKs medlemmer bes gjøre seg kjent med det oppdaterte regelverket. Følgende punkter er endret: Pkt. 2, 5, og 7.

Vedrørende paring og alder på tispe

NKK gjør særlig oppmerksom på endringen i punkt 7., vedrørende paring og alder på tispe. I det reviderte regelverket gjelder nå følgende:

 • En tispe skal ikke ha mer enn 5 kull.
 • En tispe skal ikke pares ved for høy alder, og rasespesifikke hensyn skal tas.
 • Som hovedregel bør en tispe ikke pares etter fylte 8 år. Dersom en tispe pares etter fylte 8 år skal hun undersøkes av veterinær før paring. Et eget skjema med veterinærattest skal vedlegges registreringsanmeldelsen og skal ikke være eldre enn en måned ved paring. På veterinærattesten skal det fremgå at veterinær ikke fraråder paring. Skjemaet er tilgjengelig på www.nkk.no.
 • En tispe kan maksimalt føde ett kull etter fylte 8 år.
 • En tispe uansett rase skal ikke pares etter fylte 9 år.
 • En tispe bør få sitt første kull før fylte 6 år.

Comments